Budete mať PRVÁČIKA? Pripravíme ho na VSTUP DO ŠKOLY!

Liečebnopedagogická intervencia u detí v predškolskom veku je zameraná na dosiahnutie základných kompetencií (spôsobilostí), ktoré sú nevyhnutné na vstup do základnej školy a ďalší plnohodnotný život. Pri ich rozvíjaní sa vychádza z vývinových špecifík predškolského veku, aktuálnych možností dieťaťa a orientácie v jeho výchovnej situácii.

Využívanie predškolskej prípravy v ambulancii liečebnej pedagogiky ma význam aj z dôvodu optimalizácie priebehu intelektového vývinu dieťaťa a podchytenia rizikových detí, ktoré budú s vysokou mierou pravdepodobnosti vykazovať poruchy vývinu. Individuálnym terapeutickým prístupom k dieťaťu sa podporuje jeho prirodzená detská zvedavosť, spontánna aktivita a záujem o okolitý svet.

V rámci jednotlivých terapií sa zameriavame na rozvoj:
• grafomotorickej gramotnosti,
• všetkých zmyslov pri činnosti,
• základov lokomócie (pohyb),
• vlastnej identity,
• angažovanosti,
• sebarealizácie,
• empatie (vcítenie sa),
• kooperácie (spolupráce),
• tolerantnosti,
• schopnosti vyjadrovať myšlienky, názory,
• predčitateľskej gramotnosti,
• reprodukcie (opakovanie vlastnými slovami),
• schopnosti riešenia jednoduchých problémov,
• základov kritického myslenia,
• tvorivého myslenia,
• spontánneho učenia vlastnou zvedavosťou,
• zámerného učenia pod vedením druhej osoby,
• elementárnych počítačových zručností.


           Príďte včas, lebo dieťa z problémov samé            nevyrastie!