PaedDr. Eva Urbaneková


Členka asociácie liečebných pedagógov (PRO LP) a Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov (SKIZP).

Neučiteľský terapeutickovýchovný odbor liečebná pedagogika som absolvovala v roku 1998 na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Za diplomovú prácu s názvom: Aplikácia liečebnopedagogického programu u autistického dieťaťa v rodine som získala cenu dekana.

V roku 2004 mi udelili titul doktor pedagogiky (PaedDr.), za vykonanie rigoróznej skúšky v študijnom odbore liečebná pedagogika.

Špecializáciu v špecializačnom odbore liečebná pedagogika som absolvovala na Slovenskej zdravotníckej Univerzite v Bratislave (2009).

Ďalším mojím vzdelávaním bolo školenie vyššej úrovne v pastorálnej starostlivosti a poradenstve (250 hodín, 1999) a škola vyšších biblických štúdií a misií vo Viedni (2010).

Ako liečebný pedagóg som pôsobila v špeciálnopedagogickej poradni v Pezinku, spoločnosti na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) a TOP-MED, a.s. v Bratislave. Niekoľkoročnú prax v oblasti autizmu som nadobudla svojou prácou v triedach pre deti s autizmom v Bratislave a v Pezinku.

Získanie dvoch licencií som obdržala:
1. na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v kategórii iný zdravotnícky pracovník v povolaní liečebná pedagogika odbor liečebná pedagogika
2. na výkon zdravotníckeho povolania v kategórii iný zdravotnícky pracovník v povolaní liečebný pedagóg – odbor liečebná pedagogika.

Poskytujem špecializovanú ambulantnú starostlivosť v špecializačnom odbore liečebná pedagogika v rámci včasnej, krízovej intervencie, diagnostiky, terapie, korekcie, rehabilitácie a prevencie pre deti.

Do ambulancie liečebnej pedagogiky neprichádzajú len deti s autizmom, dyslexiou, ADHD, sluchovým či mentálnym postihom, ale aj nadané deti so svojimi ťažkosťami.


           Príďte včas, lebo dieťa z problémov samé            nevyrastie!