Medzi neučiteľské študijné odbory na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave patrí aj terapeutickovýchovný smer liečebná pedagogika. „Katedra liečebnej pedagogiky je svojim zameraním jediná na Slovensku. Bola založená pri Inštitúte špeciálnej a liečebnej pedagogiky pri FFUK v r. 1967. S prerušením pôsobnosti (1981-1990) sa rozvíjal vedný a študijný odbor liečebná pedagogika. Tento odbor sa zaoberá výchovou v sťažených podmienkach (ohrozenie v dôsledku porúch vývinu, zdravia a socializácie), včasnou diagnostikou a intervenciou, rozvíjaním, podporou psychického zdravia, sprevádzaním, poradenstvom, liečebnopedagogickou intervenciou ako sú liečebnopedagogické cvičenia programy, až po psychosociálnu rehabilitáciu a to bez ohľadu na vek alebo diagnózu. Ide o osobnú pomoc človeku pri orientácii (pri vnímaní, pri konaní, pri prežívaní, vo vzťahoch, v životných okolnostiach a úlohách), pri rozvíjaní kompetencií konať, osvojovaní stratégií zvládania úloh, pri spolupráci a sociálnej integrácii ako aj pri objavovaní individuálnych významov, tvorbe hodnôt a nachádzaní zmyslu. Nadväzuje na tradície a súčasnú teóriu a prax liečebnej pedagogiky v európskom kontexte“(1).

Liečebná pedagogika je špecializačný odbor na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, ktorý sa „zaoberá poskytovaním liečebnovýchovnej pomoci v rámci včasnej intervencie a diagnostiky, aktivácie, podpory, terapie, psychosociálnej rehabilitácie a poradenstva pre jednotlivcov s ohrozeným alebo narušeným vývinom, s poškodeniami, ochoreniami a reziduálnymi stavmi“(3).

V r. 2005 bola založená  IGhB (Internationale Gesellschaft heilpädagogischer Berufs und Fachverbände - Medzinárodná spoločnosť liečebnopedagogických profesijných a odborných organizácií), ktorá predložila koncepciu smerovania liečebnopedagogickej profesie v rámci Európskej únie. IGhB združuje sedem liečebnopedagogických profesijných organizácií z Nemecka, Luxemburska, Holandska, Rakúska, Švajčiarska, Slovenska a Maďarska (2).

Literatúra:

1.  HORŇÁKOVÁ, M. 2007. Katedra liečebnej  pedagogiky. [online]. [cit. 2011-10-12]. Dostupné na      internete:<http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=2272>
2. HORŇÁKOVÁ, M. 2008. Koncepcia smerovania liečebnopedagogickej profesie v EÚ. [online].[cit. 2011-     10-23]. Dostupné na internete:<http://prolp.wordpress.com/?s=KONCEPCIA>
3.  VESTNÍK Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Osobitné vydanie. Dňa 20. novembra      2006. Ročník 54.

 


           Príďte včas, lebo dieťa z problémov samé            nevyrastie!