Súhrnný pojem pre skupinu porúch, ktoré sa prejavujú pri učení nazývame špecifické poruchy učenia.

Ako je možné, že dieťa s intelektovými schopnosťami v norme musí vynaložiť, tak neúmerné úsilie na zvládnutie základov školskej gramotnosti v podobe trívia - čítania, písania, počítania?

Špecifické poruchy učenia sa prejavujú takto:

• dieťa obtiažne odpisuje jednotlivé písmená, slová a text,
• písmo má nečitateľné, rôznej veľkosti, na konci riadku tlačí písmená k sebe,
• pri písaní vynecháva alebo pridáva písmená tam, kde nepatria, nenájde si chyby pri kontrole,
• niekedy píše písmená a číslice zrkadlovo,
• má pomalé tempo čítania,
• pri čítaní zamieňa poradie písmen, tvarovo podobné písmená d - b, u - n, m – n,
• nerozlíši tvrdé a mäkké slabiky di, ti, ni, li - dy, ty, ny, ly,
• zamieňa dlhé a krátke samohlásky,
• ťažkosti má pri spájaní písmen do slabík, slabík do slov, slov do viet,
• v texte číta, vymýšľa si slová, ktoré tam nie sú,
• nedokáže reprodukovať obsah,
• má problémy s orientáciou na číselnej osi,
• ťažko chápe matematické operácie, násobilku a slovné úlohy,
• má zníženú schopnosť sústrediť sa na hlas učiteľa a odfiltrovať zvuky z okolia.Predpona dys – v jednotlivých názvoch porúch označuje oslabenie. Patrí sem dyslexia (porucha pri osvojovaní čítania), dysgrafia (porucha pri osvojovaní písania), dysortografia (porucha osvojovania pravopisu), dyskalkúlia (porucha pri osvojovaní matematických schopností), dyspraxia (porucha pri osvojovaní zložitejších pohybov), dyspinxia (porucha pri osvojovaní kreslenia), dysmúzia (porucha pri osvojovaní hudobných schopností). Na vzniku týchto porúch sa podieľa dysfunkcia centrálneho nervového systému. Môžeme ich pozorovať už v detskom veku, prejavujú sa v školskom veku a zasahujú aj do dospelosti. Školská neúspešnosť týchto detí je vo väčšine spôsobená oslabením v oblasti: optickej, akustickej, priestorovej orientácie, intermodality (schopnosť transkódovať rôzne formy zmyslového vnímania) a seriality (porozumenie následnosti, poradia vecí).


           Príďte včas, lebo dieťa z problémov samé            nevyrastie!