Diagnostické metódy a  techniky v liečebnej pedagogike sú napr. vývinové škály v rámci včasnej intervencie, funkčná   diagnostika, problémová  anamnéza, diagnostika   praxie, motodiagnostika, diagnostika hry a iné.

 •  

  Liečebnopedagogické teórie, metódy  a techniky:

  • - bazálna stimulácia (Snoezelen, masáže, rytmické cvičenia, preterapia),
  • - senzomotorická stimulácia (senzorická integrácia, Affolter, Frostig, Kiphardt, Froelich, Domann,
  •   Montessori, Portage, Macquarrie a iné),
  • - cvičenia a programy korekčné, rozvíjajúce a podporné v rámci hrových a tvorivých aktivít,
  • - programy psychosociálnej rehabilitácie (tréning pamäti, tréning orientácie, podpora
  •   komunikácie, prosociálneho správania, manažment bežného života, sebaobslužné cvičenia,   biografická metóda a iné),
  • - sociálna integrácia a sprevádzanie.

   

  Liečebnopedagogická intervencia v rámci arteterapie, biblioterapie, hrovej terapie, muzikoterapie, činnostnej terapie, psychomotorickej terapie, animoterapie ako aj dramatoterapie a sociodrámy.

  Poradenstvo pre klientov a ich rodinných príslušníkov pri vyrovnávaní sa s následkami   poškodení, ochorení, kríz...,

  Kolegiálne poradenstvo  pre spolupracujúcich,  poskytovanie supervízneho vedenia (1).

   

  Literatúra:

  1. VESTNÍK Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Osobitné vydanie. Dňa 20. novembra     2006. Ročník 54.   

   

   


             Príďte včas, lebo dieťa z problémov samé            nevyrastie!