U dieťaťa s mentálnym postihnutím rozvíjame jeho zaostávajúci vývin špeciálnymi metódami a prostriedkami v psychomotorickej, poznávacej, emocionálnej a sociálnej oblasti. Vedieme dieťa k využívaniu vlastných možností kompenzovať svoje obmedzenia, ktoré vyplývajú z jeho postihnutia. Ďalej sa zameriavame na rozvoj zmyslového vnímania (zrakového, hmatového, sluchového), komunikačných schopností, koordinácie oko – ruka, jemnej, hrubej motoriky a grafomotoriky. Podporujeme komplexný osobnostný rozvoj a samostatnosť dieťaťa, čím sa posilňuje jeho sebadôvera a sebavedomie.


           Príďte včas, lebo dieťa z problémov samé            nevyrastie!