Cenník

AMBULANCIA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY


PaedDr. Eva Urbaneková je poskytovateľom ambulantnej starostlivosti v špecializačnom odbore liečebná pedagogika a nemá zmluvný vzťah so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s.

CENNÍK VÝKONOV


Popis výkonu/služby
Celková cena v €
Verbálna intervencia samostatne pri psychosomatických alebo somatických chorobných stavoch využívaním interakcie psychológ, alebo liečebný pedagóg - pacient, za jedno sedenie (čas trvania najmenej 20 minút).
3,86
 
Poučenie a vedenie rodinného príslušníka alebo osoby žijúcej v spoločnej domácnosti v súvislosti s liečbou chorého. Výkon trvá dlhšie ako 15 minút.
5,79
 
Podporné vedenie osoby /osôb, ktorá je vo vzťahu, alebo v kontakte s dieťaťom alebo mladistvým v súvislosti s vyšetrením alebo liečbou chorého.
9,65
 
Racionálna, náhľadová, krátkodobá terapia, jedno sedenie v trvaní najmenej 50 minút.
9,65
 
Korekčné vyšetrenie vývinu dieťaťa vo vzťahu k hrubej a jemnej motorike reči a sociálnym vzťahom podľa štandardnej stupnice vrátane dokumentácie.
11,58
   
Vedenie komunity, kolektívna terapia, didaktické skupiny, terapeutické svojpomocné skupiny, tréningy psychosociálnych zručností, tréningy pamätí pre viac ako 12 účastníkov za 1 pacienta a jedno sedenie v trvaní do 45 minút.
5,79
   
Liečebnopedagogické poradenstvo, preventívne programy pre deti, mládež a dospelú populáciu, preventívno - edukačné programy pre deti vyššieho veku (tréningy pamäti a ostatných kognitívnych funkcií, aktivácia životného štýlu).
15,44
   
Krízová intervencia formou individuálnej liečebnopedagogickej terapie v trvaní namenej 45 minút.
9,65
   
Predškolská príprava dieťaťa, tréningové metódy v trvaní najmenej 45 minút.
8,68

 


           Príďte včas, lebo dieťa z problémov samé            nevyrastie!