Optimálny vývin dieťaťa s poruchou sluchu je zabezpečený včasnou lekárskou, logopedickou a liečebnopedagogickou starostlivosťou, ktorá je orientovaná na rozvíjanie jeho reedukačných a kompenzačných spôsobilostí, komunikačných schopností a sociálnych zručností. Na stimuláciu zvyškov sluchu je zameraná reedukácia a v rámci kompenzácie, rozvíjame vnímanie neporušenými zmyslami.

Pri aplikovaní liečebnopedagogického programu sa vychádza zo všeobecných vývinových zákonitostí dieťaťa a rešpektujú sa špecifiká, ktoré vyplývajú zo sluchového postihnutia. Špecializovanú ambulantnú starostlivosť v špecializačnom odbore liečebná pedagogika využívajú nielen deti s prevodovou a percepčnou poruchou sluchu, ale aj deti, ktorým bol voperovaný kochleárny implantát.

Ak máte podozrenie na poruchu sluchu, odporúčame si u dieťaťa všímať:
• reakciu na spontánne vnímanie zvuku a reči, či sa obzrie, usmeje, zľakne...,
• spozornenie pri oslovení,
• vnímanie zvukov z väčšej vzdialenosti,
• vyhľadávanie zvukového alebo rečového zdroja,
• záujem o zvukové hračky, predmety, nástroje,
• vnímanie vibrácii,
• reakcie na hudbu,
• napodobňovanie jednoduchých zvukov a slov,
• odpovede na otázky,
• porozumenie príkazom,
• záujem o čítanie knižiek,
• pospevovanie piesní,
• rozlišovanie mužských, ženských a detských hlasov,
• spôsob dorozumievania sa s okolím,
• a iné odlišnosti od normy.


           Príďte včas, lebo dieťa z problémov samé            nevyrastie!