Trpí vaše dieťa autizmom? ODBORNE USMERNÍME JEHO VÝVIN!

Pre autistickú poruchu je typické, že preniká celou štruktúrou osobnosti jedinca. Trvá nepretržite po celý život. Je to organická, neurovývinová porucha. Nedá sa vyliečiť, len korigovať špecifickými metódami a prístupmi vo výchove a vzdelávaní, čím môžeme zmierniť ťažkosti vyplývajúce z tejto poruchy. Vo väčšine sa diagnóza autizmu určí medzi štvrtým až piatym rokom života dieťaťa na základe prejavov správania bez ohľadu na prítomnosť akéhokoľvek iného pridruženého ochorenia. V 10. revízii Medzinárodnej klasifikácie chorôb z roku 1993 sa autizmus zaraďuje do skupiny pervazívnych (prenikavých) vývinových porúch. Dieťa s autistickou poruchou abnormálne funguje vo všetkých troch kvalitatívne narušených oblastiach, ktorými sú sociálna interakcia, spoločenská komunikácia, porucha predstavivosti a stereotypne sa opakujúci repertoár záujmov a aktivít.

Nasledujúce otázky orientačne poukazujú na dieťa s pervazívnou vývinovou poruchou:
• Keď sa s dieťaťom rozprávate, pozrie sa na vás?
• Ak vás zbadá, usmeje sa?
• Vníma svoje okolie alebo je mu ľahostajné?
• Izoluje sa?
• Podelí sa o svoje pocity alebo veci?
• Reaguje na vaše prežívanie?
• Má záujem o iné deti?
• Zapojí sa do hry s nimi?
• Ak niečo potrebuje, ťahá vašu ruku k svojmu cieľu?
• Smeje sa alebo plače bezdôvodne?
• Rozpráva málo alebo nerozpráva?
• Reaguje na vlastné meno?
• Vie ukazovať?
• Používa pri komunikácii gestá?
• Rozumie inštrukciám?
• Má záujem pozhovárať sa?
• Nechce odpovedať na otázky, hoci vie rozprávať?
• Ak odpovedá, zopakuje otázku?
• Opakuje vypočuté slová alebo vety?
• Ak rozpráva, používa správne osobné zámená?
• Hovorí nezmyselné slová?
• Správa sa nevhodne, bez ostychu?
• Robí zvláštne pohyby celým telom, rukami alebo prstami?
• Hrá sa nezvyčajne s hračkami?
• Rado točí alebo kýva s predmetmi?
• Hovorí na tú istú tému a požaduje to aj od vás?
• Vykonáva činnosti podľa istého poradia?
• Dobre si pamätá iba to, čo ho zaujíma?
• Ťažko prijíma zmeny?
• Nástojí na svojich rituáloch a zvykoch?
• Dotýka sa, ovoniava ľudí alebo veci?
• Je citlivé na určité zvuky alebo bolesť?
• Ničí veci okolo seba?
• Správa sa agresívne voči sebe a okoliu?
• Má zvláštne zvyky pri stravovaní a obliekaní?
• Uvedomuje si nebezpečenstvo?


           Príďte včas, lebo dieťa z problémov samé            nevyrastie!